ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA
Bookmark and Share

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

 

Thiên Chúa là Đấng vô hình không ai có thể thấy Ngài được, nhưng Ngài đã tỏ mình đầy đủ nhất qua hình ảnh TUYỆT HẢO là ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ Con Ngài. Đức Giê-su Ki-tô vốn là Thiên Chúa đã xuống thế làm người giống chúng ta mọi đàng trừ tội lỗi (Pl 2,6-7). Cho nên, giữa Chúa Giê-su và Cha Ngài có một liên hệ mật thiết và giống nhau trong Lời và hành động (Ga 5,19); trong đạo lý (Ga 7,16); trong sự Hằng Hữu (Ga 8,18); và trong sự sống đời đời (Ga 12,49).   

Vì vậy, Giáo lý Hội Thánh Công Giáo tuyên tín rằng “Chúng tôi tin và tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Na-da-rét, dưới thời Vua Hê-rô-đê và Hoàng đế Xê-da-rê Âu-gut-tô, sinh làm người Do Thái, con một người con gái của Ít-ra-en, tại Bê-lem, làm nghề thợ mộc, chết trên thập giá tại Giê-ru-sa-lem, thời tổng trấn Phông-xi-ô Phi-la-tô, dưới triều Hoàng đế Ti-bê-ri-ô. Người là Con Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, “bởi Thiên Chúa mà đến” (Ga 13,3), “Đấng từ Trời xuống” (Ga 3,13; 6,33), “đến trong xác phàm” (1Ga 4,2); vì ‘Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được nhìn thấy Vinh Quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý (...). Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác’ (Ga 1,14.16)”, (số 423).

Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật, trong một ngôi vị Thiên Chúa duy nhất. Vì vậy Người là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (GLHTCG, số 480) đồng thời là hình ảnh của Thiên Chúa (2 Cr 4,4). Cho nên, ai thấy Đức Giê-su Ki-tô là thấy Chúa Cha (Ga 14,9) và cũng chỉ có Chúa Giê-su Ki-tô mới mạc khải Cha mình là Thiên Chúa vô hình cho chúng ta thấy và biết mà thôi (Ga 5,19-24).

Posted by Administrator on Tue, Jan 01 2013 08:11:00