CON NGƯỜI, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA
Bookmark and Share

CON NGƯỜI, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

1. Cựu Ước

     Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." (St 1,26). Như vậy, câu này có hai từ: theo hình ảnh (image) và giống hệt như Chúa (similarity). Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng hai từ này khác nghĩa nhau. Thứ nhất, "hình ảnh" (tiếng Do thái "Selem") ám chỉ sự tương đồng theo nghĩa vật chất, chẳng hạn như đúc hình tượng. Còn từ "giống hệt" (tiếng Do thái "demut") có tính cách trừu tượng. Cho nên, khi nói con người giống hình ảnh Thiên Chúa có nghĩa rằng con người được thông phần vào một vài ưu phẩm của Thiên Chúa: khôn ngoan, tự do, bất tử, có quyền cai quản vũ trụ, và hiệp thông với Thiên Chúa, nhưng con người không thể nào bình đẳng ngang hàng với Thiên Chúa được.

2. Tân Ước

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa ở đặc điểm:

-      Hoàn Thiện: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

-      Kính trọng tha nhân: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,31-40).

-      Yêu thương tha nhân: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Posted by Administrator on Fri, Dec 14 2012 09:16:00